Course Reserves

Henry Madden Library

History_6: East Asian Civilization

Vermote

Title Author
For China and the world [videorecording]
Confucius
Tong tian di guo / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si, Hua yi xiong di guo ji you xian gong si chu pin ; Dian ying gong zuo shi you xian gong si, Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si lian he she zhi ; Xu Ke zuo pin ; zong zhi pian ren, Wang Zhonglei ; zong jian zhi, Chen Guofu ; jian zhi dao yan, Xu Ke.
Indomina Media ;
Devils on the doorstep / produced and directed by Wen Jiang ; written by Wen Jiang [and others].
Chicago, Ill. : Home Vision Entertainment, 2005.
Hero / Miramax Films presents in association with Elite Group Enterprises Inc., an Edko Films, Zhang Yimou Studio Production in collaboration with China Film Co-Production Corporation, Sil-Metropole Organisation Limited and Beijing New Picture Film Co. Ltd., a Zhang Yimou film ; produced by Bill Kong, Zhang Yimou ; screenplay by Li Feng, Zhang Yimou, Wang Bin ; directed by Zhang Yimou.
Miramax,
Hero
A history of East Asia : from the origins of civilization to the twenty-first century / Charles Holcombe.
New York : Cambridge University Press, 2011.
Holcombe, Charles,
Red cliff / China Film Group Corporation [and five others] present ; a Lion Rock production ; directed by John Woo ; produced by Terence Chang & John Woo ; screenplay by John Woo, Chan Khan, Kuo Cheng, Sheng Heyu.
Magnolia Home Entertainment,
Red Cliff

Last updated 09-20-2017 1:09 pm